Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa 9 (nhiệm kỳ 2015-2020) vừa ra quyết định thành lập các Hội đồng chuyên môn nhiệm kỳ 2019-2021. Mỗi Hội đồng chuyên môn tồn tại 2 năm, nghĩa là 4 Hội đồng chuyên môn vừa thay mới này sẽ hoạt động vắt qua hai Ban Chấp hành Hội Nhà văn VN khóa 9 và khóa 10 chăng? Đồng thời, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Hội nhà văn VN cũng thông báo: Nhằm nâng cao chất lượng công tác lý luận phê bình, Hội nghị quyết định bổ sung Quy chế sáng tạo, quan tâm đúng mức đến các công trình lý luận, phê bình có chất lượng, hỗ trợ các cơ quan báo chí cải thiện chế độ nhuận bút cho các tác giả viết lý luận phê bình.
HỘI ĐỒNG THƠ
Nguyễn Đức Mậu ( Chủ tịch Hội đồng) 
Y Phương ( Phó Chủ tịch Hội đồng) 
Mai Quỳnh Nam
Nguyễn Ngọc Phú
Khánh Chi
 Đinh Thị Như Thúy
 Trần Anh Thái

HỘI ĐỒNG VĂN XUÔI
Phạm Hoa ( Chủ tịch Hội đồng)
Nguyễn Bắc Sơn ( Phó Chủ tịch Hội đồng) 
Đỗ Bích Thúy
Vũ Hồng
Bích Ngân
Nguyễn Một
Phong Điệp

HỘI ĐỒNG LÝ LUẬN PHÊ BÌNH
Phan Trọng Thưởng ( Chủ tịch Hội đồng)
Tôn Phương Lan ( Phó Chủ tịch Hội đồng)
Trần Mạnh Tiến
Phạm Khải
Hồ Thế Hà
Phạm Quốc Ca
Lê Thiếu Nhơn

HỘI ĐỒNG DỊCH
Bằng Việt (Chủ tịch Hội đồng)
Lê Bá Thự (Phó Chủ tịch Hội đồng)
Phan Hồng Giang
Lê Đăng Hoan
Hà Phạm Phú
Bùi Xuân
Kiều Bích Hậu