Nếu được thành lập Văn đoàn sẽ là một đối trọng (chứ không phải đối lập) về mặt học thuật và nghệ thuật (chứ không phải về mặt chính trị) với Hội Nhà văn. Biết đâu nhờ thế mà cả hai bên thúc đẩy nhau phát triển theo hướng tốt đẹp. Nhưng rồi tình hình có vẻ không phải như vậy. Ở Việt Nam ám ảnh chính trị là rất lớn. Và, trong lăng kính chính trị thì khó có gì còn nguyên là nó nữa, nhất là các tư tưởng học thuật. Bởi vậy, tôi nghĩ rằng hiện nay, với hoàn cảnh và ý hướng riêng của mình, tốt nhất là làm nghề một cách độc lập, tự mình chịu trách nhiệm cho chính mình, không tham gia vào bất cứ một hội, đoàn nào.


Kính gửi:
- Ông Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam
- Ông Nguyên Ngọc, Trưởng ban Vận động Thành lập Văn đoàn Độc lập

Thưa hai ông, tôi là Đỗ Lai Thúy, hội viên Hội nhà văn Việt Nam, thuộc bộ phận lý luận phê bình.

Năm 1992, tôi vào Hội với mục đích để có điều kiện nâng cao trình độ học thuật và nghệ thuật của mình, đồng thời, nếu có thể, đóng góp cho Hội và rộng ra cho ngành phê bình văn học nói chung, nhằm góp phần xây dựng một nền văn học Việt Nam giàu tính nghệ thuật và tính hiện đại. Trong 23 năm ở trong Hội, tôi đã hiểu được những giới hạn của bản thân mình cũng như những khung khổ của Hội với tính chất là một hội chính trị – xã hội – nghề nghiệp. Vì thế đã không có sự gặp gỡ giữa nguyện vọng được làm nghề của tôi và mục đích làm chính trị qua văn chương của Hội. Điều này khiến tôi băn khoăn rất nhiều.

Và, đó cũng là lí do khiến tôi ghi tên vào Ban Vận động Thành lập Văn đoàn Độc lập với suy nghĩ rằng, nếu được thành lập Văn đoàn sẽ là một đối trọng (chứ không phải đối lập) về mặt học thuật và nghệ thuật (chứ không phải về mặt chính trị) với Hội Nhà văn. Biết đâu nhờ thế mà cả hai bên thúc đẩy nhau phát triển theo hướng tốt đẹp. Nhưng rồi tình hình có vẻ không phải như vậy. Ở Việt Nam ám ảnh chính trị là rất lớn. Và, trong lăng kính chính trị thì khó có gì còn nguyên là nó nữa, nhất là các tư tưởng học thuật.
Bởi vậy, tôi nghĩ rằng hiện nay, với hoàn cảnh và ý hướng riêng của mình, tốt nhất là làm nghề một cách độc lập, tự mình chịu trách nhiệm cho chính mình, không tham gia vào bất cứ một hội, đoàn nào.

Tôi viết thư ngỏ này, thay cho đơn, xin chính thức rút tên ra khỏi Hội nhà văn Việt Nam và Ban Vận động Thành lập Văn đoàn Độc lập.

Xin kính chúc hai ông sức khỏe và công việc tốt.
Trân trọng cảm ơn.

Hà Nội, ngày 12 – 07 – 2015
Đỗ Lai Thúy